1 | ZVITKY OD MŔTVEHO MORA

:

Prečo je Biblia výnimočná?

Veď proroctvo nikdy nepovstalo z vôle človeka, ale ľudia poslaní Bohom hovorili z vnuknutia Ducha Svätého.

2 Petrov list 1,21

Bůh má zájem komunikovat s člověkem. Kromě modlitby máme další komunikační nástroj – Bibli, Boží Slovo. Ježíš často citoval ze Starého Zákona, každým slovem i činem potvrzoval a naplňoval autoritu Božího Slova. Nikdy jej nezpochybnil, ani nezlehčil, naopak ve chvílích pokušení, těžkostí a zkoušek slyšíme z Jeho úst: „Psáno jest…“

BIBLE

  • standardně obsahuje 66 knih
  • 39 knih Starého zákona
  • 27 knih Nového zákona
  • byla napsána v průběhu 1 600 let

 Mezi objevené tzv. Kumránské svitky z roku 1947 patří svitek Izajášův a další fragmenty, které se ukázaly být daleko starší než všechny doposud známé biblické rukopisy. Izajášův svitek pocházel z roku 125 před Kristem a důslednou prací archeologů a biblistů bylo prokázáno, že v průběhu více než tisíce let byly starozákonní svitky velmi pečlivě a neuvěřitelně přesně opisovány.

Biblické texty:

  1. Petrova 1,21 „Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“
  2. Timoteovi 3,16–17 „Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě,
    k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.“

Amos 3,7 „Ovšem, Panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům.“

Žalm 119,160 „To hlavní v tvém slovu je pravda, každý soud tvé spravedlnosti je věčný.“

Izajáš 45,19 „… Já, Hospodin, vyhlašuji spravedlnost, prohlašuji právo.“

Izajáš 40,8 „Tráva usychá, květ vadne, ale slovo Boha našeho je stálé navěky.“

Jan 5,39 „Zkoumáte Písma a myslíte si, že v nich máte věčný život; a Písma svědčí o mně.“

Lukáš 24,44 „…To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno,
 co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech.“

Jan 8,32 „Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.“

Jan 17,17 „Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.“